مقاوم سازی با FRP

که پس از سال ها مطالعه بر بر روی خوردگی، FRP به عنوان یک جایگزین مطلوب به جهت آرماتور های فولادی کششی در بتن سفارش شد. 7. تا ده سال 70و80 میلادی روش های مقاوم سازی عمده شامل مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی و نحوه های مقاوم سازی مشابه بود اما در ارتفاع ده سال های 70 و 80 میلادی اهمیت گسترش رشته آوری و دانش به کارگیری از سیستم های کامپوزیتی FRP، نحوه مقاوم سازی کلیدی FRP به سایر روشهای همگانی مقاوم سازی افزوده شد. در مقایسه دارای فولاد، خلق مصالح FRP در پدیده خستگی بسیار عالی است؛ به عنواننمونه برای تنشهای كمتر از یك دوم مقاومت نهایی، مواد FRP در اثر خستگی گسیخته نمیشوند و مطلوب مقاومسازی کلیدی FRP در کتاب مقاوم سازی دارای frp بتن می باشند. در واقع این دستور منجر می گردد که سطح مناسب برای اجرای این الیاف فراهم گردد. اهمیت این وجود، عمده روزگار گزینه نیاز به جهت اجرای همین نحوه ها مهم لا می باشد. از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد میباشند نوع و مقدار فیبر و رزین آیتم استفاده، سازش فیبر و در اختیار گرفتن میزان مرغوب بودن لازم هنگام تولید آن نقش اهمیت را در بهبود خاصیت مکانیکی آن دارد. متداول ترین به کار گیری از این الیاف در فی مابین به کار گیری های عمومی از آن، مقاوم سازی بتن است. این الیاف استحکام کششیو مدول الاستیسته مضاعف بالایی نسبت به مصالح دیگر در مقایسه حیاتی وزن خویش دارند. برای واحدهای از محصول خاک رس، ممکن هست جداشدگی مهم مقدار تخلخل خود مصالح بنایی رابطه مستقیم داشته باشد. ممکن است یک دهه قبل استعمال از کامپوزیتهای FRP روشی لوکس و گران قیمت به نظر میرسید ولی اکنون بها همین مصالح به مراتب تنزل نموده میباشد و مقاوم سازی اهمیت FRP علاوه بر تمامی ی فوایدی که دارااست اقتصاد پروژه را نیز مقاوم سازی پل اصلی frp بهینه می کند. ترفند مقاوم سازی ستون های مسلح بتنی حساس استعمال از کامپوزیت های FRP به طور گسترده ای به جای پوشش کردن به وسیله فولاد (Steel Jacketing) آیتم کاربرد قرار گرفته است.