معادلات برج خنک کننده [فرمول + محاسبات از الف تا ی]

کویل : در برجهای مدار بسته یا این که کولینگ تاور خشک بجای پکینک از کویل جهت تبادل حرارت در بین آب هوا استفاده می شود و آب در داخل کویل جریان دارد. درصورتیکه قرار است برج را در محفظه بسته کارگزاری کنید، بی تردید فضای کافی برای آن در حیث بگیرید و تمام موانع را حذف کنید. همین گونه برج خنک کننده به دلیل «سادگی در طراحی و اجرا»، اساسی طرفداران زیادی در بازار هست و همینطور همه اجزای بدنه برج خنک کننده از کالا فایبرگلاس است که حیاتی مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی میباشد. همین دستگاه نقش اهمیت در تهویه مطبوع صنایع کوچک و تبارک داراست و به همی دلیل برج خنک کننده غالبا کلیدی ترین نیاز یک صنعت به شمار می رود. این آب بدان استدلال آب کندانسور خوانده می گردد که گرمای خود را از کندانسور چیلر میگیرد. آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را حساس هوایی که از دربین آن‌ها حرکت میکند، تماما ترکیب میکنند؛ بطوریکه آب بصورت یک قطره از یک آکنه به تراز آکنه دیگر به وسیله نیروی ثقل خود میریزد. افشانک های پاشش آب که آبگرم را بر روی پکینگ از بالا به ذیل تزریق می نمایند تا آب به طور تام اصلی هوای مکیده شده به وسیله حرفه تماس پیدا کند. طول برج از کف باید به گونهای باشد که حرارت محیط بر روی تشک برج و خویش برج اثر گذاری نگذارد. به جهت بهبود کارایی و بهرهوری همین دستگاهها، حرارت تولیدی آن‌ها می بایست به گونهای دفع شود تا موجب حفاظت از منابع طبیعی شود. چنانچه نگاهی به تاریخچه برج خنک کننده بیاندازیم، متوجه خوا هیم شد که در ارتفاع سال هایی که از رونمایی همین برج ها تا به امروز می گذرد، ترقی های چشمگیری در حوزه طراحی، ساخت و راه اندازی به وجود آمده برج خنک کننده فارغ از فن است. فن پروفیل دارای پروفیل ایرفویل می باشد و بعدها و فرم آن ثابت می باشد. فنی که در بالای برج قرار دارد، هوا را به انتهای آن میکشاند و به بالا و ذیل برج جابجا میکند، یعنی در جهت معکوس جهتی که آب کندانسور گرم جریان دارد. در اولی نمونههای ساخته شده، هیچ خبری از به کارگیری از حرفه برج خنک کننده کمبود و جریان هوا در آن به رخ طبیعی بود. به تدریج، برج خنک کننده در سرمایش و تهویه مطبوع ساختمانها استعمال شد و اساسی ترقی فنّاوری از فایبرگلاس در تولید برجهای خنک کننده استفاده شد که در مقابل رطوبت و خوردگی مقاومت بالایی دارند.