مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

۸- شیر مکش و تخلیه بر روی ظرف هد را گشوده نکنید مگر به جهت تعویض. به طور با جزییات بیشتر فقط شیرهای محل ورود و خروجی پمپ، دیافراگم و هد با سیال در تماس هستند. دبی سیال تزریق شده را مشخص کنید و آن گاه به انتخاب و خرید دوزینگ پمپ اقدام نمایید. همچنین در سیستمهای تصفیه آب اسمز معکوس (RO) به جهت پرهیز از رسوب مواد آنتی اسکالانت به وسیله این پمپها به سیستم تزریق میشوند. در سرانجام مجرا بیش از حد پر می شود و جهت دوری از زخم دیافراگم در کورس برگشت، صفحه ها کانتور مانع حرکت بیش از ترازو دیافراگم می گردند. در این پمپها حرکت رفت و برگشتی دیافراگم موجب انتقال سیال میشود. دوزینگ پمپهای سلونوئیدی از نیروی الکترومغناطیسی به عنوان نیروی محرکه جهت انتقال سیال یاری میگیرند. در عوض از حیث اقتصادی مقرون به صرفهتر هستند. یک عدد دیگر از انواع پر اسم و رسم دوزینگ پمپ، پمپ دیافراگمی است. ممکن هست از این نوع دوزینگ پمپ کلیدی تیتر پمپ پیستونی هم یاد شود. عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها حیاتی استعمال ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن اساسی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ حتمی نمایندگی دوزینگ پمپ sera مي باشد. بعضی از انواع دوزینگ پمپ دیافراگمی، از دسته هیدرولیکی و بعضا از گونه بادی یا پنوماتیک هستند. میکرومتر می تواند حیاتی یک عملگر پنوماتیکی و یا این که الکترونیکی جایگزین گردد. دبی دوزینگ پمپ به شکل دستی یا این که اتوماتیک تهیه و تنظیم می شود و اهمیت توجه به کاربری مترینگ پمپ ها نیازی به دبی زیاد نیست. در صورتی که مقدار رطوبت در موقعیت کاری مورد نظر شما فراوان است، پمپ سلونوئیدی می تواند یک انتخاب مطلوب باشد. یک مزیت تبارک پمپ دیافراگمی این می باشد که سیال در تماس مستقیم اصلی اجزاء مکانیکی پمپ وجود ندارد و به این عامل دوام و طول عمر پمپ عمده میشود. وجود مولیبدن در همین آلیاژ منجر ارتقا مقاومت آن نسبت به حرارت می‌گردد و همچنین مقاومت مکانیکی آن را نیز نسبت به سایر اشکال سوپر آلیاژ نیکل، بالاتر میبرد. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک مرجع خارجی دریافت و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. این مدل از پمپها خصوصاً برای مواقعی که واجب است میزان متعددی از سیال انتقال یابد، یک گزینه خوب محسوب میشوند زیرا ظرفیت بالایی دارند. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی قیمت دوزینگ پمپ ایرانی وب تارنما خویش باشید.