سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

به جهت خودداری ازین دو نقص‌ پیستون حلقه طراحی و ساخته می شود تا در باطن شیارهایی در بدنه ی پیستون کارگزاشتن گردد. درباره تسمه تایم و عوارض پاره شدن تسمه تایم و راههای خودداری از آن میتوانید اینجا را بخوانید. تاج پیستون خودرو : که به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و صورت آن تاثیر بسزایی بر روش احتراق سوخت داراست در‌حالتی که طراحی صحیح آن، باعث اختلاط خوبتر سوخت و هوا شده و توان بهینه پیستون ریو را تولید مینماید. در صورت پایین همانطور که می بینید مرحله بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. پیستون های بیضی شکل که برای پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود کلیدی ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در صورت 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور 45 درجه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. همین رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از نشر روغن روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن جلوگیری میکنند. سروصدای بیش از حدانتظار فضای کابین، من جمله دیگر معایب دنا پلاس توربو شارژ بهشمار میرود. فاصله دربین دو کناره حلقه پس از نصب آن در سیلندر را دهانه رینگ می نامند که باید حیاتی فیلر مطلوب ترازو گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد . قطر رینگ پیستون ماشین اندکی از قطر سیلندر بخش اعظم میباشد و به علت داشتن خواص فنری قابل انطباق دارای استوانه سیلندر هستند. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، این کاربر متحرک که یک سر آن درون محوطه سیلندر میباشد و از پایین به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. برای مثال چنانچه گفته شود خودرویی 4 سیلندر می باشد ، بلوک سیلندر آن ظرفیت قرارگیری 4 پیستون داخل آن را دارا می باشد. در صورتی که روانکار درست و استاندارد و مطلوب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که باعث تولید تنش شدید در اجزا می گردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ) را بهصورت تروتمیز در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری فراوان طولانی خواهند داشت. دو حلقه بالا رینگ های فشاری هستند که منجر می شوند که فشار ناشی از تراکم و احتراق در محفظه سیلندر حبس شده و مانع رد نمودن کمپرس شود. قدرت عمده موتور، سبب ساز میگردد تا تمایل راننده همین ماشین به جهت بهرهگیری از حداکثر قدرت موتور و رانندگی کلیدی سرعت بالا ارتقاء یابد؛ اما در اینبین، عملکرد نهچندان قابلقبول ترمزهای این خودرو، میتواند احتمال بروز تصادف در توربو را ارتقا دهد. به طور کلی ، میزان پیستون حیاتی طراحی موتور محدود می شود ، اما پیستون دارای ایجاد یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز اصلی دیوار سیلندر ، نقش مهمی در نگهداری فشار بالای گاز دارد.