ساعت رانندگان HGV توضیح داده شده است

به جهت اطلاع از مقررات FMCSA، از طریق وب سایت سازمان در نشانی اینترنتی های آنان مشترک شوید. به طور کلی، گرجستان مقررات FMCSA را بر بر روی تمام خودروهای تجاری اعمال می کند. تسلیم وسایل نقلیه اصلی اولویت نظیر خودروهای اضطراری. همین همچنین به وسایل نقلیه خدماتی مانند کامیون های یدک کش یا این که پلیس و وسایل نقلیه اورژانس مربوط می شود. 194E. عدم اجازه عبور آزاد به وسایل نقلیه اضطراری. بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان در همگی وسایل سایت نقلیه الزامی است. مدام نسبت به این احتمال که وسایل نقلیه یا این که عابران پیاده کلیدی وجود سیگنال می توانند ناگهان جلوی وسیله نقلیه شما ظاهر شوند، هوشیار باشید. فقط در صورتی مجاز به رانندگی در این سا‌عتها معین میباشید که 2 نفر یا عمده در وسیله نقلیه خود داشته باشید. همچنین، مطلقا گواهینامه رانندگی و بیمه ماشین یا این که طرح حفاظتی خود را به جهت نشان دادن داشته باشید. یک سنسور میزان انحراف که میزان چرخش خودرو را اندازه گیری می کند. چنانچه توسط پلیس متوقف شدید، اصلی تصور راحت به کنار جاده بروید، ماشین را خاموش کنید، شیشه خود را تحت بیاورید و از اتومبیل بیرون نشوید. در اکثری از ایالت ها، اگر وسیله نقلیه ای بر روی کتف سمت راست حیاتی چراغ های خطر چشمک زن متوقف شد، مطابق ضابطه باید حرکت کرد. چنانچه یک پارکر موازی فقیر در ایالات متحده بودید، زمانی آلمان را شکاف کردید، دکترا خواهید داشت. البته اهمیت قوانین گوناگون در ایالت های مختلف، همیشه باید از علامت ها و بقیه مقررات ارسال شده مطلع باشید. به جهت جزئیات، راهنمای ما در آیتم قوانین ایمنی در ایالت های مهاجرت خود را باز‌نگری کنید. هیچ حصر سرعت در سراسر کشور در ایالات متحده وجود ندارد، و همین فرمان را به جهت رانندگانی که قصد سفر به بیش از یک ایالت را دارا‌هستند سخت می کند. اطمینان از این‌که کمپانی شما مطابقت دارد اصلی دانش شروع می شود و یکسری شیوه ریلکس برای به دست آوردن همین دیتاها وجود دارد. درصورتیکه قربانی وجود دارد که نفس نمی کشد، ماساژ قلب یا این که CPR (احیای قلبی نمایش پیوند ریوی) انجام دهید. فقط توجه داشته باشید که بخش اعظمی از مناطق توسط رادار بررسی میگردند (اغلب حساس نشانه ها ارسال می‌شوند) و در صورتی که خیلی سریع رانندگی می‌کنید، ممکن می باشد اهمیت یک بلیط سرعت در پست تعجب کنید. رانندگان باید از قبل از هرگونه تغییر تحول در پروتکل خویش که ممکن می باشد در عرش ظواهر شود باخبر شوند.