دریچه سقفی تهویه هوا چهارگوش-گرد |قیمت خرید

جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی، باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ حساس به محیط میشود، چرا که تیغههای مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه به عهده دارد. روزنه سقفی تایلی اساسی دریچه گرد تخت هم می تواند داخل شبکههای تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و نیز به صورت مستقیم در بدنهی سقفِ اصلی پیچ و کارگزاشتن گردد.از روزنه سقفی تایلی با دریچه گرد تخت جهتِ خروج هوا به رخ تعدیل شده در محفظه های متعدد به کار گیری میگردد.دریچه سقفی تایلی حیاتی روزنه گرد تخت از خروجِ هوای درون کانال به رخ پرتابی جلوگیری مینماید. روزنه سقفی چهارطرفه هم می تواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش بکاربرده میگردد لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاری شود و هم می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی توسط یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. روزنه سقفی حیاتی دریچه گرد پررنگ هم میتواند در برگه تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفرهی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و هم می تواند به صورت کادر دار در بدنهی سقفِ اصلی کارگزاری و به کار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گرد پررنگ نیز میتواند مهم دمپر باشد و نیز فارغ از دمپر باشد. در یک مدل بندی کلی از حیث شکل هندسی میتوان دریچههای سقفی هوا را به دو دسته ی چهارگوش و گرد تقسیم بندی کرد. در بسیاری از ساختمان ها اهمیت روزنه هایی از سیستم های تهویه روبرو می گردید که در سقف کارگزاری شده اند که در بازار این دسته دریچه بنام دریچه سقفی مرسوم می باشد که در رنگ بندی و سایز بندی های متمایز ارائه میشوند. غالبا به دریچه هایی که در سقف تعبیه می شوند، دریچه های سقفی گفته می شود. روزنه سقفی تایلی مهم دریچه گرد پررنگ به وسیلهیک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ شبکه هوا متصل میگردد. دریچه سقفیِ تایلی فارغ از فریم به وسیلهیک باکس که در پشت آن تعبیه می شود به وسیله یک رابط از شبکه فلکسیبل به لاینِ اصلیِ کانال هواساز متصل میشود. روزنه سقفی یک طرفه به مظور سوق‌دهی هوای ورودی از سقف به یک مسیر یگانه قابل به کارگیری می باشد، به این معنی که دریچه سقفی یک طرفه مهم پره های اریب، هوای خروجی از دهانه انشعاب نتورک را عموماً به یک مسیر خاص سوق دهی می کند. همچنین میتوان حساس به کارگیری از دمپر های مخصوص در پشت این روزنه ها میزان دبی دلخواه هوا تهیه و در دست گرفتن دریچه سقفی رشته کویل کرد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و طریق استعمال از دریچه سقفی تخت دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.