تیت بریتانیا مجموعه هنری خود را دوباره آویزان کرده است: چه چیزی می توانیم بیاموزیم؟

گالری‌های تیت هنوز به ترتیب زمانی، از 1500 تا به امروز، قرار دارند. اما این آثار اکنون با لحظات بزرگی در تاریخ اجتماعی و سیاسی بریتانیا (جنگ‌ها، شهرنشینی، مهاجرت، انقلاب) مرتبط هستند. ما در اتاق اولیه ای به نام دادگاه در مقابل پارلمان 1640-1720 می آموزیم که هنرمندان نمایش در زمان آشفتگی های عظیم در حال شکوفایی بودند: جنگ داخلی، اعدام چارلز اول و تولد سیاست حزب.