گلاستونبری: ریک استلی با لباس خواب به صبحانه بی بی سی می رود

ریک آستلی هرگز کسی که تسلیم نشود یا طرفداران را ناامید کند، مطمئن شد که به موقع برای حضور در صبحانه بی‌بی‌سی حاضر می‌شود، حتی اگر به این معنی باشد که او هنوز در لباس خوابش است.

ستاره پاپ دهه 1980 و پس از آن اسطوره میم با مجریان صبحانه، سالی نوجنت و جان کی درباره بازی آینده خود در جشنواره گلستونبری صحبت کرد.

آستلی در رویداد امسال به مجموعه ای از اسطوره های موسیقی از جمله التون جان و گانز اند رزز می پیوندد.