منشأ سدیمPCA مواد طبیعی هستند

علامت ها کمبود سدیم در بدن سستی، انقباض عضلانی، خستگی و گیجی و افت فشار خون است. سدیم بیش از حد می تواند سبب فشار خون بالا و بالتبع سایر بیماری ها شود. در بررسی عملکرد سدیم در بدن ثابت شده در صورتی که چه سدیم به جهت یک‌سری از عملکردهای روزمره تن اهمیت است، ولی مصرف بیش از حد آن می تواند اثرات منفی بر سالمی به ویژه برای کسانی که به سدیم اهمیت هستند بگذارد. بیماری آدیسون که علائم آن عبارت است از کاهش وزن، کاهش اشتها، میل به مصرف نمک، افسردگی، ریزش مو، کاهش فشار خون و غیره. بیماران طبق برنامه روتین، هفته ای 3 توشه دیالیز می شوند و به مدت 1 ماه فشار های سیستولی قبل و بعد از دیالیز و سدیم مایع دیالیز بیماران میزان گیری می شود. برای اندازهگیری وزن خشک، نمونهها در فویل آلومینیومی پیچیده شده و به مدت 72 ساعت درآون در دمای 70 درجه سانتیگراد خشک شد. برای اندازهگیری مواد معدنی، نمونههای گیاهی در کوره حساس دمای 500 درجه سانتیگراد به مدت 6 ساعت خاکستر و بعد از آن در 5 میلیلیتر محلول نیتریک اسید 2 مولار حل شدند و در نهایت، حجم محلول اهمیت آب دو بار تقطیر به 25 میلیلیتر رسانده شد و کلیدی ورقه صافی واتمن شماره یک صاف شد. الکترولیت حامل به کار گرفته شده مخلوطی از استیک اسید و سدیم هیدروکسید در حجم معینی از خرید سدیم تیوسولفات صنعتی آب دیونیزه می­باشد. نسبت وزن بذر به حجم محلول 1 به 5 بود. خیساندن بذر در SA سبب افزایش معنیدار عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در شرایط تنش و غیر تنش شد (جدول 1). شوری، بر خاموشی غیر فتوشیمیایی (NPQ) اثر معنیداری داشت، به طوری که آن را به مقدار 3 درصد ارتقاء داد. پس از برداشت گیاهان شاخصهای رشد، میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II شامل کارایی کوانتومی فتوسیستم II (Ø PSII)، بیشینه کارایی کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و خاموشی غیر فتوشیمیایی (NPQ) و تغذیه معدنی شامل عناصر سدیم، پتاسیم، نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و بور اندازهگیری شد. عملکرد کوانتومی فتوسیستم II (Ø PSII)، بیشینه عملکرد فتوسیستم II (Fv/Fm) به طور معنیداری تحت تأثیر تیمار شوری قرار گرفت و به ترتیب حدود 8 و 18 % کاهش یافت. آثار تنش شوری و پیشتیمار سالیسیلیک اسید بر میزان موادسازنده معدنی در برگ ذرت در جدول 2 آمده است. سُدیم یا ناتریم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی هست که علامت آن Na و عدد اتمی آن ۱۱ است. منشا اصلی سدیم در رژیم غذایی کلرید سدیم یا نمک می باشد که بیش از سه چهارم آن از غذاهای فرآوری شده حاصل می شود.

شیر فشارشکن میراب|نمایندگی میراب - امجدپایپ نمایندگی میراب|شیر فشار شکن میراب
مطالب دیدنی جذاب