قیمت و خرید آنتی اسکالانت

در شکل استفاده از يك آنتی اسکالانت تك مولكولی، احتمال بيشتری وجود دارد كه تزريق بيش از حد بازدارنده موجب شود كه خود آنتی اسکالانت به رخ كاتيون یک‌سری ظرفيتی از محلول بیرون شود. حیاتی تركيب توليدات و به کارگیری از بازدارنده یکسری مولكولی، ساير آنتی اسکالانتها ميتوانند در جلوگيری از رسوبدهی اولين بازدارنده مؤثر باشند. پلی اكريل دارای جرم مولكولی سنگين (جرم مولكولی بين 6000 تا 25000) در پراكندهسازی بهترين اثر را دارد، اما به اندازهی اكريل های سبك در بازدارندگی رسوب مؤثر نيستند. به علاوه ساير آنتی اسکالانتها، تركيبي از ارگانوفسفات اكريلات اصلی حجمی مولكولی سبك تر هستند كه علاوه بر دور از هم کردن خوب، خصوصيات يك بازدارنده را دارا می باشند. حیاتی توجه به نیاز روز افزون و بسط فرآیندهای غشایی در تصفیه آب، به منظور کمتر هزینه های عملیاتی و بهره برداری، به کار گیری از آنتی اسکالانت امری اضطراری می باشد. آنتی اسکالانت ممبران RO چیست؟ در نتیجه می بایست به صورت هوشمندانه از همین ضدرسوب های ویژه دستگاه تصفیه آب و فیلتر ممبران به کار گیری کرد. در همین شکل بایستی دقت به اندازه معطوف به عدم اختلاط مواد اصلی یکدیگر گردد تا لطمه ای به کارایی آنان و سیستم وارد نشود. آنتی اسکالانت ها به طور گسترده ای به جهت پرهیز از ساخت رسوب در لوله ها، مبدل های حرارتی و ممبران استعمال می شوند. بعضی اوقات، فعاليت بيولوژيكی در تانك آنتی اسکالانت می تواند موجب ايجاد مشكل شود. همین جنس را حیاتی نام های دیگری نظیر آنتی اسکالانت، رسوب زدا، ضد رسوب، رسوب زدای سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس و محلول پاک کننده ممبران نیز می شناسند. 2. آنتی اسکالانت نامرغوب موجب کمتر بهرهوری گنجایش ایجاد آب تصفیه شده. استعمال پیوسته از آنتی اسکالانت مناسب با فیلتر ممبران باعث میگردد تا همین گرفتگیها به دست کم مقدار خویش رسیده و از افت کارایی دستگاه آب شیرین کن پرهیز شود و منجر ارتفاع عمر بیشتر دستگاه گردد. به طور خلاصه این محلول به جهت از در میان بردن مواد جامد معلق به کار گیری میشود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی اسید آنتی اسکالانت وب تارنما خویش باشید.

بهترین سیستم های صوتی خودرو - نمایندگی آپکو ایل بیگی
مطالب دیدنی جذاب