راهنمای نگارش مقاله – مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این صورت، در انتهای نوشته نوشته میبایست اسم موسسهای که مطالعه در آن انجام شده و یا این که حمایت مالی نموده است، ذکر گردد. ـ ارجاع تکراری به یک منبع(درهمان صفحه):به جای نام نویسنده /نویسندگان از کلمه «همان» به کار گیری شود(همان: ۵۰). به جهت اطلاع از تازه ترین پایگاه های علمی پایین پوشش وب سایت مقالات ایلرنیکا، میتوانید به ورقه منابع کتابخانه ایلرنیکا رجوع و برگشت کنید. از شماره­گذاری ردیف و ورقه به کار گیری نکنید (هنگام تبدیل اتوماتیک به PDF این­کار انجام می­گیرد). منابع مقالات پژوهشی، حداکثر 40 مرجع بوده و در آن حداکثر از 5 جدول یا نمودار دانلود مقاله معاد رایگان به کار گیری گردد. دیتاها مقاله به ترتیب شامل: قدردانیها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترسپذیری دادهها، تعارض منافع. دیتاها مقاله به ترتیب شامل: قدردانیها، مشارکت پدیدآوران، منابع مالی، دسترسپذیری دادهها، ملاحظات اخلاقی، تعارض منافع. اعلام تعارض در منافع: نویسندگان بایستی منابع مالی و حمایتی مقالهی موجود را اعلام نمایند. در مقدمه بایستی ضمن ابلاغ اصلی و لزوم تحقیق که حاوی منتخب ای از مطالعات و مشاهدات دارای ارتباط اهمیت تحقیق مورد حیث که در گذشته انجام شده است، کلیدی ذکر منابع آنان ، هدف از مطالعه هم در انتهای مقدمه نوشته شود. د- سایتهای اینترنتی(تاحدامکان عدم استفاده): نام و نام خانوادگی، نام نویسنده، (آخرین روزگار تجدید نظر در سایت)، «عنوان مسئله باطن گیومه»، اسم و نشانی اینترنتی به رخ ایتالیک. الف- کتاب: اسم خانوادگی، نام نویسنده. یکی ازنویسندگان باید به تیتر نویسنده مسئول به یار آدرس، شماره تماس و رایانامه وی، درصفحه ابتدا ذکرشود. طومار به سردبیر باید حداکثر در 1000 کلمه، و مهم حداکثر 5 منبع، یک عنوان و سوای ساختاربندی و گزیده نوشته شود. تیتر مکرر (Running title) اساسی حداکثر ۴۶ صحبت هم ذکر شود. این که نوشته ارسالی محتوایی اصیل هست که تنها به این مجله ارسال شده، قبلاً جایی و به هیچ زبان دیگری انتشار نیافته و به جهت تکثیر هم زیر باز‌نگری قرار ندارد، مگر این­که در نامه همپا نوشته این مسأله ذکر گردد. پدیدآوران همچنین میتوانند جزئیات کسانی را که تمایل ندارند مقاله آن­ها را بررسی کنند، ارائه کنند. نحوه ها، وسیله و اقدامات حساس تفسیر به اندازه ابلاغ شود در حدی که بقیه محققین بتوانند نتایج را بررسی و بازیابی نمایند و یا این که در شکل تمایل پژوهش را به طور تمام تکرار نمایند. همین بخش می تواند یک نوشته یا مطلبی که قبلا در مجله منتشر شده را مخاطب قرار دهد و یا این که توصیفی کوتاه درباره موضوعی که نیاز به تحلیل کامل ندارد و یا موضوعات مورد عشق و علاقه خوانندگان را دربر میگیرد، نگاشته شود. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از دانلود مقاله یادگیری مشارکتی ، شما شاید می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

لیورپول 2023: دهکده یوروویژن چیست و کجاست؟
مطالب دیدنی جذاب