ایمنا خبرگزاری شهری ایران

گزارش از واقعهها و حادثهها را خبر گویند. این مطلب را از کلمه زیر استظهار کردهاند: امّا الامامیة فالاخباریون منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الّا علی خبرها الاحاد المرویّة عن الائمة (علیهالسلام)، والاصولیون منهم کابی جعفر الطوسی و غیره. سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۱۲. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۲. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص ۱۹. ۹. ↑ فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث علومه و اخبار 7 مرداد مصطلحه، ص ۲۸. ۵. ↑ صبحی صالح، علم ها الحدیث و مصطلحه، ص ۴. ۸. ↑ مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۶۶-۵۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۵۸ به بعد. علّامه روضه خوان عبدالنّبی کاظمی مینویسد: پیشینیان اهل حدیث ـ شیعی و سنی ـ بر اهل تاریخ و همهکسانی که چونان آن‌ها خبر ها را جمع میکردند، فارغ از دقت به چگونگی گزارشها، اخباری میگفتند. شهید ثانی (رضواناللهعلیه) هم در آغاز بحث، خبر را بدان مفهوم بهتفصیل آورده است. می بایست بگوییم که همین معنا، یکسر از مسئله دعوا خارج هست و ما بدان نمیپردازیم. تسنیم: گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی طرحی ارائه کردهاند که خواستار لغو معافیت تحریمی مربوط به همکاری در پروژههای صلحآمیز هستهای حیاتی ایران به وسیله روسیه است. حقیقت آن است که خبر و حدیث، به نظر لغوی و به کار گیری عمومی، تفاوت بنیادین باهم ندارند. پس هر کس دیگری را از چیزی بیاگاهاند، او را خبر داده است، چه از خود و چه از دیگری(گاهی «خبر» را در علیه «انشاء» استفاده میکنند. ایسنا: قطر صادر شدن «ویزای فرودگاهی» برای مسافران را به داشتن دبیت یا این که کردیت کارت مشروط کرده است. و اکنون، وقت آن میباشد که برای گزارش بعدی آماده شوید! هنگامی گزارشِ کار و فعالیت خویش را در رسانهها خواندید، در تلویزیون دیدید و یا این که از رادیو شنیدید، دوران آن است که به آنچه آموختهاید، فکر کنید. به جهت اصطلاحات مشابه، خبر (علوم دیگر) را ببینید.

خرید تتر و فروش استیبل کوین USDT با بهترین قیمت - صرافی پینگی
مطالب دیدنی جذاب