ادوارد انینفول از ووگ بریتانیا نقش جهانی جدیدی را ایفا می کند

برای بهینه‌سازی مسئولیت‌های جهانی فزاینده‌ام، و دادن تمرکز جدید بریتیش ووگ که شایسته آن است، فرصتی را دیدیم که در هماهنگی با ساختار تحریریه جهانی‌مان، مدیر محتوای سرمقاله برای ووگ بریتانیا را استخدام کنیم. این موقعیت از نزدیک با همه شما و آنا همکاری خواهد کرد و در ابتدا به من گزارش می دهد تا زمانی که آنها را وارد کنیم.